10,15,8,14,13,10,10
100%

96

จำนวนโรงเรียน
3,5,6,16,8,10,6
100%

14,266

นักเรียน [2564]
12,6,9,23,14,10,17
100%

905

จำนวนครู
12,6,9,23,14,10,13
100%

47

บุคลากรเขต

จำนวนโรงเรียนแยกตามอำเภอ
จำนวนนักเรียนแยกตามอำเภอ

ผล ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่
วิชา
ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
เขตพื้นที่
สพฐ.
สูง/ต่ำ
ประเทศ
สูงต่ำ
2562
2561
เพิ่มลด
1  ภาษาไทย 44.60 47.95 -3.35 49.07 -4.47 44.60 40.17 4.43
2  ภาษาอังกฤษ 27.65 30.86 -3.21 34.42 -6.77 27.65 30.40 -2.75
3  คณิตศาสตร์ 29.09 31.60 -2.51 32.90 -3.81 29.09 30.76 -1.67
4  วิทยาศาสตร์ 32.78 34.30 -1.52 35.55 -2.77 32.78 36.07 -3.29
รวมเฉลี่ย 33.53 36.18 -2.65 37.99 -4.46 33.53 34.35 -0.82
ผล ONET ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 3
ที่
วิชา
ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
เขตพื้นที่
สพฐ.
สูง/ต่ำ
ประเทศ
สูงต่ำ
2562
2561
เพิ่มลด
1  ภาษาไทย 49.51 55.91 -6.40 55.14 -5.63 49.51 47.22 2.29
2  ภาษาอังกฤษ 28.13 32.96 -4.83 33.25 -5.12 28.13 25.78 2.35
3  คณิตศาสตร์ 21.14 26.96 -5.82 26.73 -5.59 21.14 24.45 -3.31
4  วิทยาศาสตร์ 28.20 30.22 -2.02 30.07 -1.87 28.20 32.81 -4.61
รวมเฉลี่ย 33.53 36.51 -4.77 36.30 -4.55 33.53 34.35 -0.82

GOOGLE MAP

โรงเรียนคุณภาพตำบล